Baptisia leucantha syn. Baptisia lacteata, Baptisia alba White Wild Indigo, Prairie wild indigo Z 3-9

Gorgeous creamy white flower spikes in May & June followed by pods.

Description

OUT OF STOCK

Gorgeous creamy white flower spikes in May & June followed by pods.