Baptisia leucantha syn. Baptisia lacteata, Baptisia alba White Wild Indigo, Prairie wild indigo Z 3-9

$12.25/bareroot

Gorgeous creamy white flower spikes in May & June followed by pods.

Description

Gorgeous creamy white flower spikes in May & June followed by pods.